Suoja-Expert – halva planen

 
Suoja-Expert konsulterar och stöder byggnadsplanerare till exempel i placerings- och layout-planeringen samt i 2D- och 3D-planeringen. Vi hjälper till att göra skyddsrummets byggnadsplan rätt och riktig från början, så att man undviker problem i byggnads- och inspektionsskedet.


Instruktioner och förordningar för planerare

Byggnadens ägare ska i samband med nybyggnationer låta uppföra ett skyddsrum i byggnaden eller i dess närhet, som till sin storlek kan uppskattas vara tillräckligt stort för antalet människor som bor, arbetar permanent eller annars vistas i byggnaden. Plikten att bygga ett skyddsrum rör dock inte tillfälliga byggnader som ska användas högst fem år.
 
Ett skyddsrum måste byggas för en byggnad eller för en grupp av byggnader på samma tomt eller byggnadsplats, om våningsytan är minst 1200 kvadratmeter och det finns människor som bor, arbetar eller annars vistas permanent i byggnaden. För industri-, produktions-, lager- och samlingsbyggnader måste det som ett undantag från författningen byggas ett skyddsrum om byggnaden eller byggnadsgruppens våningsyta är minst 1500 kvadratmeter. Det finns ingen skyldighet att bygga ett skyddsrum om det på tomten eller byggnadsplatsen eller i ett gemensamt skyddsrum från förut finns det antal skyddsplatser som lagen och dess stadgar fastställer. När skyldigheten att uppföra ett skyddsrum fastställs för en nybyggnation tas inte skyddsrum för byggnader som finns på samma tomt eller för byggnadsplats i beaktande, inte heller byggnader som inte har genomgått partiell slutsyn under de senaste fem åren innan bygglovsansökan inkom.
 
Myndigheten som beviljar bygglov kan efter att ha hört områdets räddningsmyndighet tillåta att det byggs ett gemensamt skyddsrum för två eller flera byggnader, om det byggs inom fem år från den första byggnadens partiella slutsyn. 
 

Placeringsbilder/ Modeller

Enligt statsrådets förordning skall det i skyddsrum av skyddsklass S1 av armerad betong finnas minst 300 millimeter tjock armerad betong i skyddets väggar och tak samt i golv, bärande mellanväggar av armerad betong och pelare, och i skyddsrum med två våningar ska det finnas minst 150 millimeter armerad betong i bjälklaget. I skyddsrum av skyddsklass S2 av armerad betong skall begränsningsväggarna och taket bestå av minst 400 mm tjock armerad betong, och golvet skall ha en tjocklek på minst 200 mm, med undantag av de delar som vilar mot berg. Begränsningsväggarna i en bergtunnel i skyddsrum i bergrum skall bestå av minst 800 mm tjock armerad betong. Armerade betongväggar, -pelare och -mellanbjälklag i skyddsrum av skyddsklass S2 av armerad betong skall vara minst 200 mm tjocka.

Placeringen av skyddsrum i bergrum, dess form samt tjocklekarna för väggar och tak jämte förstärkningskonstruktioner skall planeras på bergmekaniska grunder. I planeringen och byggandet av skyddsrum i bergrum ska risken för översvämning tas i beaktande. 

Tjänster

  • Konsultering

  • Placerings- och layoutplaner

  • 2D- och 3D-planering

  • Förordningar

  • Placeringsbilder/ Modeller

  • Planeringsinst- ruktionerSuoja-Expert Oy    |    Hannusåker 3    |    02270 ESBO    |    FO-nummer 0567092-7    |     Växel 0207 600 700 
Ota yhteyttä!
Powered by Smart Kotisivutyökalu